ღმერთი

ღმერთი

суббота, 11 июля 2015 г.

Евразийский Электро-экономический союз =ЕЕЕ=666

mogesalmebiT.


Mme wina Tavi ,,ევრაზიული კავშირი აპოკალიფსის მერვე მხეცი?’’

 

Ddavasrule ase;

 

ბოლო თავი იქნება  ,,ევრაზიული კავშირი აპოკალიფსის მერვე მხეცი?’’

ბოლო თავის დაწერა შეიძლება მე არც მომიწიოს, რადგან მას რეალური ფაქტები დაწერენთუ რათქმაუნდა ჩემი ვერსია აღმოჩნდება ზუსტი.

ვნახოთ რა იქნება  უახლოეს მომავალში. დავაკვირდეთ მოვლენებს.

გამოიკვეთება თუ არა მხეცი და მისი სახელი და სახელის  რიცხვი.


Mme vfiqrob rom mxecis saxeli gamoikveTa

Eevraziis eleqtronuli ekonomikuri kavSiri

Aan

evraziis eleqtro-ekonomikuri kavSiri

an  =

evraziis eleqtronuli ekonomika , romelic rusulad iTargmneba


Евразийский Электро-экономический союз =ЕЕЕ=666


rusulSi Е= 6 anu ,,e’’ ase rigiT meeqvsea.

Tu aviRebT evraziuli eleqrto ekomomikuri kavSiris pirvel asoebs gamodis ЕЕЕ anu 666

(hgavs СССР))))

me  vwerdi wina TavebSi rom merve mxecis lideri aris ruseTi da saberZneTi .(ras Caadenineben saberZneTs?

Aamitom rusuli asoebis ricxvs mxecis saxelSi didi mniSvneloba aqvs.


Aam Temas ufro gavSli da gasagebad davwer ratom mjera, rom mivageni mxecis saxelis Semadgenlebs. pasuxismgeblobiT vwer rom mxecis saxeli Sedgeba mis sxeulis, sulisa da ekonomikuri saxelisagan.

anu

mxecis sxeulia  evrazia, mis- suli ki eleqtronulia da misi ekonomika(vaWroba) yvelafers yidis da yidulobs rac ki gauCenia RmerTs, maT Soris adamianis sxeulsac da sulsac.

Aanu, me vwer rom mxecis saxelis mniSvneloba vici , magram aris Tu ara es is rac apokalifsSi weria 100% darwmunebuli ar var.

msoflioSi codvebis gamocxadeba daiwyo.. Cven vgebulobT ra xdeboda warRvnamde da maS Semdegac romis imperiis xanaSic. (garyvnileba ).
Cven vgebulobT ra xdeboda islamuri imperiebis dros .

Eexla Uunda gamoCndes ra xdeboda aTeizmis xanaSi. ruseTis mxridan.

radikaluri aTeizmi Semoutevs msoflos.komp. Pproblemis gamo ver Semovdivar.. momavalSi gavagrZeleb.. gavagrZeleb aucileblad. …..Комментариев нет:

Отправить комментарий