ღმერთი

ღმერთი

четверг, 29 мая 2014 г.

ლუსტრაცია - Lustratio

ლუსტრაცია -  Lustratio _  მსხვერპლშეწირვის მეშვეობით გაწმენდა; listratio შემოვლა, lustrare შემოვლა, დათვალიერება


1. აღმოსავლეთ ევროპის რიგ ქვეყნებში (უნგრეთი, ჩეხეთი, ესტონეთი, ლატვია, რუმინეთი) მნიშვნელოვანი სახელმწიფო თანამდებობის პირთა, ასევე ამგვარ თანამდებობებზე წარდგენილ კანდიდატთა შემოწმება, რათა გამოვლენილ იქნეს მუშაობდნენ, თუ არა ისინი წარსულში სახელმწიფო უშიშროების ორგანოებში, ან თანამშრომლობდნენ თუ არა მათთან. შემოწმება ხდება სპეციალურად ამ მიზნისათვის მიღებული კანონის საფუძველზე. მაკომპრომეტირებელი მასალების არსებობის შემთხვევაში პირებს ეკრძალებათ გარკვეული სახელმწიფო თანამდებობების დაკავება, ასევე აქვთ არჩევანი: ნებაყოფლობით დატოვონ თანამდებობა გამოვლენილი ფაქტების საიდუმლოდ შენახვის სანაცვლოდ ან მაკომპრომეტირებელი ფაქტების გამოქვეყნების შემდგომ იძულებით იქნენ გადაყენებული თანამდებობიდან;


2. შემოსავლების აღრიცხვის მიზნით სახელმწიფო ქონების პერიოდული აღწერა.


www.gen.ge

Комментариев нет:

Отправить комментарий